Zachodniopomorskie
Obserwatorium Gospodarki

Badania zlecone

Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki zleca również przeprowadzenie badań wyspecjalizowanym instytucjom badawczym.

  1. Plany zatrudnieniowe i potencjał pracowniczy zachodniopomorskich pracodawców. Nadrzędnym celem badania jest dostosowanie kwalifikacji u umiejętności zawodowych osób pracujących w przedsiębiorstwach województwa zachodniopomorskiego do potrzeb regionalnego rynku pracy. Cel badania osiągnięty zostanie w wyniku zdiagnozowania  zapotrzebowania zawodowego pracodawców pod kątem zawodów, branż, kwalifikacji, rozpoznanie planów zatrudnieniowych w kontekście redukcji oraz zatrudnienia personelu. Badanie to jest badaniem pierwotnym. Respondentami w tym badaniu są zachodniopomorscy pracodawcy działający na obszarze całego województwa.
  2. Sytuacja społeczno – zawodowa pracowników ze szczególnym uwzględnieniem pracowników MŚP. Głównym celem badania jest dostosowanie kwalifikacji u umiejętności zawodowych osób pracujących w przedsiębiorstwach województwa zachodniopomorskiego do potrzeb regionalnego rynku pracy. Cel badania osiągnięty zostanie w wyniku zdiagnozowania sytuacji społeczno – zawodowej osób pracujących w podmiotach gospodarczych na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Respondetami w tym badaniu są pracownicy zatrudnieni w małej lub średniej firmie na obszarze województwa zachodniopomorskiego.
  3. Procesy zmian w kluczowych branżach regionu. Celem przedmiotowego badania jest dostarczenie informacji na temat kluczowych branż gospodarczych w regionie. Cel badania powinien zostać osiągnięty w wyniku zdiagnozowania rozpoznania kluczowych gałęzi gospodarki, określeniu firm kluczowych dla gospodarki regionu oraz ich wpływu na regionalny rynek pracy.  Badanie przeprowadzone metodą analizy danych wtórnych oraz metodą badania pierwotnego. Na podstawie dostępnych danych przeprowadzona bedzie analiza sytaucji. W wyniku analizy określone będą kluczowe branże dla gospodarki regionu. Wskazane zostaną również kryteria, które decydują o uznaniu danej branży jako kluczowej. Na tej podstawie sporządzona zostanie lista firm kluczowych dla gospodarki regionu.

        Raporty z badań za rok 2010 mogą Państwo pobrać poniżej.

        Informujemy, że badania za rok 2011 zostały już zrealizowane i w chwili obecnej przygotowywane są raporty badawcze na ich podstawie.

Pliki do pobrania

Aktualności rss

Projekt "Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki" został zakończony.

Realizacja Projektu ZOG dobiegła końca. Dziękujemy wszystkim...


Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, wpisz e-mail:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
Poddziałanie 8.1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

kapitał ludzki WUP Szczecin Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki europejski fundusz społeczny

flat update