Zachodniopomorskie
Obserwatorium Gospodarki

Badania własne

W wyniku samodzielnej działalności badawczej Zachodniopomorskiego Obserwatorium Gospodarki realizowane są następujące badania własne:

  1.  Alternatywne formy zatrudnienia na zachodniopomorskim rynku pracy. Celem badania jest oszacowanie wielkości i skali zjawiska jakie stanowią tzw. alternatywne formy zatrudnienia (zatrudnienie tymczasowe, na umowę - zlecenie, sezonowe itp). Wyniki badania mają umożliwić uzyskanie odpowiedzi na pytanie: w jakim zakresie alternatywne formy zatrudnienia są mechanizmami kreowania miejsc pracy. Badanie prowadzone jest metodą analizy danych istniejących uzupełnioną badaniem pierwotnym przeprowadzanym wśród agencji zatrudnienia oraz Powiatowych Urzędów Pracy
    (w zakresie otwartego pośrednictwa pracy).
  2. Potencjał zatrudnieniowy na obszarach inicjatyw gospodarczych. Celem badania jest określenie siły oddziaływania podmiotów funkcjonujących na obszarach inicjatyw gospodarczych (strefy ekonomiczne, parki technologiczne) na rynek pracy w wymiarze tak lokalnym jak i regionalnym. Wyniki uzyskane w trakcie realizacji badania umożliwią uzyskanie wiedzy i informacji niezbędnych do przewidywania procesów restrukturyzacyjnych zachodzących w regionalnej gospodarce. Będą również pomocne w prowadzeniu i planowaniu oraz zarządzaniu ewentualnymi działaniami dostosowawczymi. Badanie prowadzone jest metodą CAPI (wywiad bezpośredni prowadzony przy użyciu e-kwestionariusza) oraz CAWI (wywiad internetowy). Badaniem objęte są przedsiębiorstwa działające na obszarach stref ekonomicznych oraz parków technologicznych z terenu województwa zachodniopomorskiego.
  3. Bieżący monitoring kluczowych procesów regionalnej gospodarki. Celem badania jest diagnoza stanu regionalnej gospodarki umożliwiająca podjęcie szybkich działań w przypadku wystąpienia procesów dekoniuntury. Badanie przeprowadzone jest metodą analizy danych zastanych i dostępnych źródeł informacji  oraz za pomocą analizy dynamiki zmian w kluczowych obszarach na podstawie analizy wskaźników m.in. w obszarze ofert pracy w pośrednictwie otwartym. Dodatkowo uzupełnione badaniami pierwotnymi w razie potrzeby.

        Raporty z pierwszych dwóch badań mogą Państwo pobrać poniżej.

        Raport do badania "Bieżący monitoring kluczowych procesów

          regionalnej gospodarki" znajdą Państwo TUTAJ.

Pliki do pobrania

Aktualności rss

Projekt "Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki" został zakończony.

Realizacja Projektu ZOG dobiegła końca. Dziękujemy wszystkim...


Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, wpisz e-mail:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
Poddziałanie 8.1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

kapitał ludzki WUP Szczecin Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki europejski fundusz społeczny

flat update