Zachodniopomorskie
Obserwatorium Gospodarki

Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki

Informujemy Państwa, że realizacja projektu pn. "Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki" została zakończona wraz z dniem 31.12.2011 roku. Raporty i opracowania z badań i analiz wykonanych przez Obserwatorium zamieszczone są tutaj, natomiast sprawozdania ze spotkań w powiatach znaleźć można w tym miejscu.

Celem głównym projektu jest dostarczenie informacji dotyczących zapotrzebowania zawodowego regionalnej gospodarki i rynku pracy umożliwiających podnoszenie i dostosowanie kwalifikacji zawodowych osób pracujących poprzez prowadzenie, upowszechnianie i publikowanie badań i analiz dotyczących sytuacji regionalnej gospodarki i rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w latach 2010- 2011. Cel główny realizowany będzie poprzez osiągnięcie celów szczegółowych:

 1. Przewidywanie zapotrzebowania zawodowego pracodawców względem wybranych branż i zawodów;
 2. Przewidywanie zmiany stanu zatrudnienia w zachodniopomorskich firmach;
 3. Przewidywanie procesów restrukturyzacyjnych zachodzących w regionalnej gospodarce i na rynku prac;
 4. Dostarczenie informacji dotyczących kluczowych branż gospodarki w regionie i ich wpływu na rynek pracy;
 5. Podniesienie zdolności zarządzania zmianą na rynku pracy przez IRP.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania badawczo - analityczne:

I. Kompleksowe Wojewódzkie Badania Gospodarki i Rynku Pracy - cykl obejmuje 6 badań:

 1. Badanie „Plany zatrudnieniowe i potencjał pracowniczy zachodniopomorskich pracodawców”
 2. Badanie „Sytuacja społeczno - zawodowa pracowników ze szczególnym uwzględnieniem pracowników MŚP”.
 3. Badanie „Potencjał zatrudnieniowy na obszarze inicjatyw gospodarczych”
 4. Badanie „Procesy zmian w kluczowych branżach regionu”
 5. Badanie „Alternatywne formy zatrudnienia na zachodniopomorskim rynku pracy”
 6. Badanie „Bieżący monitoring kluczowych procesów regionalnej gospodarki”

II. Mapa zapotrzebowania zawodowego pracodawców.

III. Katalog zasobów gospodarczych i rynku pracy woj. zachodniopomorskiego

IV. Zachodniopomorski Wskaźnik Rozwoju Regionu

V. Konsultacje naukowe, spotkania - wywiady oraz seminaria i konferencje naukowe.

CZAS TRWANIA PROJEKTU

Od 01.01.2010r. do 31.12.2011r.

Aktualności

Projekt "Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki" został zakończony.

Realizacja Projektu ZOG dobiegła końca. Dziękujemy wszystkim...


Aktualności rss

Projekt "Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki" został zakończony.

Realizacja Projektu ZOG dobiegła końca. Dziękujemy wszystkim...


Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, wpisz e-mail:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
Poddziałanie 8.1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

kapitał ludzki WUP Szczecin Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki europejski fundusz społeczny

flat update